Të Fundit
Objektivat dhe Aktivitetet e Institutit IDEA

Objektivat dhe Aktivitetet e Institutit IDEA

Objektivat e Institutit IDEA janë:

-Promovimin, mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave shpirtërore dhe kulturore

- Promovimi i qeverisjes së mirë dhe drejtësisë sociale

- Afirmimin e aktivizmit qytetar dhe vlerave civilizuese të shoqërisë civile

- Afirmimin i marrëdhënieve ndër etnike dhe ndër religjioze dhe ndërtimin e një shoqërie multi-etnike dhe multi-kulturore

- Afirmimin e promovimit të vlerave europiane dhe integrimit evropian

Aktivitetet e Institutit IDEA janë:

- Organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike

- Organizimi i ligjëratave me tematika të ndryshme

- Organizimi i fushatave mbështetëse për grupet e rrezikuara sociale (të papunët, nënat e vetme, fëmijët pa një ose të dy prindërit-Jetimët, personat me aftësi të kufizuara, etj)

- Organizimi i mbledhjes dhe shpërndarjes së ndihmave humanitare për individët dhe grupet në nevojë

- Studimin dhe kërkimin e fenomeneve, shkaqeve të rënies së vlerave morale në shoqërinë tonë

- Organizimi i trajnimeve, arsimimit dhe i edukimit joformal

- Ofrimi i mbështetjes për individët që iu është bërë padrejtësi

- Analiza e ligjeve, rregulloreve dhe urdhëresave që janë në kundërshtim me të drejtat e njeriut dhe të pakicave

- Organizimin e aktiviteteve për fuqizimin e aktivizmit qytetar dhe pjesëmarrje në proceset shoqërore

- Organizimi i aktiviteteve dhe ngjarjeve që promovojnë vlerat shpirtërore

- Organizimin e tryezave të rrumbullakëta dhe prezantimi në media

- Përkthimin dhe botimin e literaturës me tematika të ndryshme

- Përkthime, publikime dhe broshura